Poslední aktualizace: 27.6.2022

2. základní škola Bochov, příspěvková organizace

Okružní 367, Bochov, 364 71, okres Karlovy Vary

EUpenizeskolam.cz Zachranný kruh Ovoce do škol Bochov Edulab Atletika pro děti Dokážu to!

Charakteristika školy

 

a) základní údaje o škole:

 

Název: 2.základní škola Bochov
Sídlo: Okružní 367, 364 71 Bochov
Tel.: 353902221, Mob: 739 456 408
Email: info@zspbochov.cz
Právní forma: Příspěvková organizace (od 1.1.2003)
Zřizovatel: Město Bochov, nám. Míru 1, 364 71
Ředitel: Mgr. Věra Sosnovcová
Výchovný poradce: Mgr. Věra Sosnovcová
Zástupce ředitele: Hana Stejskalová
Školní metodik prevence:
 Radka Sosnovcová
ICT metodik: Radka Sosnovcová
Koordinátor EVVO: Mgr. Marie Fialka
Web našeho města: http://www.mesto-bochov.cz
Identifikátor právnické osoby: 600 067 726
IČO: 709 91 529
E-mail: info@zspbochov.cz
Provozní doba: 6.30 – 16.00 hod.
Zřizovatel: Město Bochov, Náměstí Míru 1, Bochov

 


Zvláštní škola v Bochově byla založena v roce 1975. Po přijetí nového školského zákona č. 561/2004 Sb.došlo k jejímu přejmenování na Základní školu praktickou Bochov. Škola sídlí v budově Základní školy Bochov, kde má k dispozici jedno patro. Zde je umístěno 5 tříd, audio - učebna, sborovna, ředitelna, pracovna zástupkyně ředitelky školy a počítačová učebna. Školní družina je umístěna v hnědé třídě. Školní dílna je v prostorách základní školy, má však své oddělení.

Po vzájemné domluvě a bez obtíží využíváme tělocvičny a sportoviště základní školy. Cvičnou kuchyňku máme již vlastní.

Naše třídy jsou barevně rozlišeny a chodbu školy si vyzdobili žáci se svými učiteli podle své fantazie tak, aby se zde cítili dobře.

Celoročně probíhají ve škole v rámci ekologické výchovy různé soutěže, ať už je to třídění odpadu, celorepubliková soutěž ve sběru apod.

Velký důraz je kladen na zlepšování klimatu tříd. Pedagogičtí pracovníci naší školy se zúčastnili výcviku ve využívání psychoher ke zlepšování spolupráce mezi žáky, sebepoznání a profesní orientace. Tyto činnosti provozují minimálně jednou za měsíc ve svých třídách.

 

 


 

b) charakteristika školy:

 

2. základní škola Bochov (dříve ZŠ praktická)je malá spádová škola, založená v roce 1975. Od roku 1985 je již trvale umístěna do patra v pravém pavilonu Základní školy Bochov, Okružní 367, kde jí jsou pronajaty prostory. Podle současných platných předpisů je to úplná základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům v 1. až 9. postupném ročníku. Jednotlivé ročníky jsou spojovány do tříd podle aktuálního počtu. 

Ve škole byli  integrováni 3 žáci s kombinovanou vadou lehké mentální retardace a poruchami autistického spektra, 2 žáci s kombinovanou vadou lehké mentální retardace a vadou řeči.

Výuka probíhá ve 3 kmenových učebnách a 2 odborných učebnách (školní dílny a školní kuchyňka). Vzhledem k tomu, že se naše škola zapojila do „EU peníze školám“, odbornou učebnu počítačů jsme zrušili, celou školu bezdrátově zasíťovali a zakoupili, mimo jiného, netbooky pro žáky. Toto řešení je velmi výhodné, netbooky jsou mobilní, je možné, aby je využívalo více tříd najednou podle momentální potřeby vyučujícího. V každé kmenové třídě je ještě jeden pevný počítač zapojený do sítě a připojený k internetu. Jedno oddělení školní družiny využívá oddělených prostor v jedné kmenové třídě. Základní škola nám umožňuje využívání 2 tělocvičen a společenského sálu. V areálu školy je možno ještě využívat travnaté hřiště s běžeckou dráhou, doskočištěm a volejbalovým hřištěm.

Z hlediska materiálně technického zabezpečení výuky patříme k velmi dobře vybaveným školám karlovarského kraje. Díky zapojení do projektů ESF, ať už jako příjemce nebo partner, jsme vybavili školu 3 interaktivními tabulemi SmartBoard, všichni vyučující dostali k dispozici služební notebook a pro žáky jsme zakoupili 10 ks netbooků. Pevné počítače z počítačové učebny byly nainstalovány do kmenových tříd, kde je mohou o přestávkách využívat žáci a dále vyučující během hodin. Všechny počítače, ať pevné nebo mobilní, jsou zapojeny do sítě a mohou se bezdrátově připojit k internetu. Jelikož jsou ve třídách interaktivní tabule, jsou zde samozřejmě i dataprojektory.K dispozici je hlasovací zařízení a vizualizér. Ve škole jsou dále 2 barevné laserové tiskárny, multifunkční zařízení s faxovým připojením, scaner a kopírovací stroj. K vybavení patří i digitální videokamera, digitální fotoaparát, televize a DVD přehrávač, které jsou velmi hojně využívány. Šatny jsou vybaveny novými šatními skříňkami místo původních klecí. Vybavení technikou je nadstandartní, ostatní vybavení není dostačující, ale snažíme se postupně školu vybavovat. Prioritně jsou finanční prostředky směřovány na nákup učebních pomůcek.

 

Po rekonstrukci školy (výměna oken, zateplení opláštění, výměna topení) je na velmi dobré úrovni hygienické zázemí, které odpovídá normám a požadavkům evropské unie.

 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

 

Pedagogický sbor tvořili ve školním roce 2012/2013 4 pedagogové na plný úvazek a 1 pedagog na zkrácený úvazek. Ve škole pracuje asistent pedagoga u dětí s PAS.  Požadovanou kvalifikaci má ředitelka školy, 1 pedagog má vysokoškolské pedagogické vzdělání pro 1. stupeň,  a 2 pedagogové mají gymnaziální vzdělání, z nichž 1 pedagog studuje bakalářské studium speciální pedagogiky pro 2.stupeň ZŠ + SŠ a základy technických věd a informačních technologií pro vzdělání. Pedagog na zkrácený úvazek má středoškolské vzdělání. Asistent pedagoga absolvoval vzdělávací kurz pro asistenty pedagoga a má středoškolské vzdělání. Uklízečka na 0,5 úvazku má základní vzdělání.

Ve škole je ještě zajištěn provoz školní družiny, kde pracuje jako vychovatelka na částečný  úvazek jedna z pedagožek ( 0,3).

 

  Z provozní zaměstnanců je na škole na zkrácený pracovní poměr pouze uklízečka (0,5).

 

d) údaje o prevenci sociálně patologických jevů

 

Ve škole pracuje metodik prevence. Je zpracována školní strategie prevence, ze které vychází roční minimální preventivní program. V jednotlivých třídách se pracuje podle tohoto plánu pomocí modelových situací, besed, rozhovorů a psychoher. MPP je zpracován přiměřeně schopnostem žáků a jednotlivými vyučujícími plněn. 

Plán práce školního metodika je plněn podle dané situace. Třídní učitelé hovoří se žáky na dané téma v jednotlivých připravených blocích. Snaží se o to, aby žáci sami uměli zhodnotit danou problematiku, hovořit o ní, říci si svůj názor.

Na I. stupni využíváme rozhovorů mezi dětmi, podporujeme kladné vztahy mezi dětmi, nacvičujeme komunikační dovednosti, využíváme modelové situace, společně pracujeme, tzn. kreslíme, stavíme, modelujeme, třídíme přírodní materiál, besedujeme.

Žáci II. stupně se seznámí se základními informacemi s drogami, s riziky zneužívání drog, s nemocí AIDS i s případnou pomocí. Snažíme se zvyšovat sociální kompetence – tj. efektivně se orientovat v sociálních vztazích, přijímat odpovědnost za sebe a své chování, řešit problémy, konflikty, čelit nátlaku, umět se vyrovnat s problémy. Odstraňujeme nedostatky v psychické regulaci chování- tj. ovládat své emoce, naučit se rozumět jim, zvládat extrémní podoby, umět reagovat na stres, účinně se bránit všem formám sebedestrukce. Napomáháme formovat postoje, posilovat právní vědomí, úctu k zákonu, uvědomit si vlastní hodnoty. Uplatňujeme zásady zdravého životního stylu – stravování, alternativní směry výživy, cizorodé látky v potravinách, fyzická a psychická hygiena, aktivní odpočinek, odpovědnost za své zdraví, hledáme možnosti uplatnění ve společnosti – zájmové aktivity, exkurze, volba dalšího studia.

Dále pak využíváme aktivity v rámci průřezového tématu osobnostní a sociální výchovy.

Žáci byli upozorněni na soustavné sledování tisku, aby četli články o problémech

naší společnosti.

 

Naše škola je zapojena do Systému včasné intervence.

 

 

e) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

 

Jako příjemci jsme realizovali projekt z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4, číslo prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání, číslo oblasti podpory 7.1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách (EU peníze školám).  Zahájení projektu 1.9.2010, ukončení projektu 28.2.2013. Rozpočet projektu je 463 308,00 Kč.

 

Další projekt, který jsme realizovali jako příjemci je projekt „Oáza – využití inovativních metod ke zlepšení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ s reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0003 v rámci GG Karlovarského kraje, oblasti podpory 1.2 OPVK, číslo prioritní osy 7.1 Počáteční vzdělávání, číslo oblasti podpory 7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zahájení projektu: 1.3.2011 , ukončení projektu 30.6.2012. Rozpočet projektu: 1 422 336,18 Kč. V současné době probíhá jeho pětiletá udržitelnost.

 


Copyright © 2007-2015 All rights reserved. Powered by: www.valid.cz | Design: www.rrsoft.cz